800 anys

que ens han

fet créixer

La Fundació Obra mercedària canalitza tota la tasca social dels mercedaris de la Província d’Aragó.

L’ordre va ser fundada a Barcelona per Sant Pere Nolasc l’any 1218 amb la finalitat d’alliberar als cristians captius dels musulmans i la pirateria del mediterrani. Adaptant-nos als dies actuals, la missió de l’ordre és la redempció de les noves formes d’esclavitud, com la dels presos, famílies desestructurades i marginades, dones maltractades, malalts, infants sense recursos…

La Fundació es crea l’any 2007 sota un Patronat format pel president (provincial), secretari i vocals.

La nostra llarga història

L’Orde de la Mercè es va fundar l’any 1218 a la catedral de Barcelona per Sant Pere Nolasc amb la finalitat d’alliberar als cristians que eren captius dels musulmans i als que els perillava la fe cristiana. Sant Pere Nolasc que es veu interpel·lat pel patiment dels captius, al 1203 realitza la primera redempció a Valencia, redimint uns tres cents captius. És un home de profunda fe, que descobreix el rostre de Crist en els captius i té una experiència mística on la Verge Maria li demana que dediqui la seva vida a la tasca de redimir captius cristians i sigui fundador d’una orde religiosa dedicada a aquesta finalitat. I als captius dedicarà la seva hisenda, el seu diners, la se va vida i amb ell s’uniran un grup de laics que li ajudaran i amb els que formarà el primer grup de frares redemptors.

Els mercedaris es comprometien amb un quart vot, el vot de la redempció. A finals dels segle XVII es realitzen les darreres redempcions de captius, sent més de 60.000 persones les redimides pels mercedaris al llarg de la història.

A les Constitucions Mercedàries de 1986 s’indica que les noves formes de captivitat constitueixen el camp propi de la missió de la Orde i es donen on hi ha una situació social en la que concorren les següents condicions:

  1. Es opressora i degradant de la persona humana;
  2. Neix de principis i sistemes oposats a l’evangeli;
  3. Fica en perill la fe dels cristians; i
  4. Ofereix la possibilitat d’ajudar, visitar i redimir a les persones que es trobin dins ella.

Els mercedaris es comprometien amb un quart vot, el vot de la redempció

La missió dels Mercedaris

Apostem per una societat que no doni l’esquena a la realitat penitenciària i que s’impliqui en el seu procés de reinserció, evitant, en la mesura del possible, els efectes de l’internament, i promovent alternatives rehabilitadores.

Donem recolçament espiritual als privats de llibertat i promovem i afavorim la reinserció social.

Planifiquem, desenvolupem i duem a terme tots aquells actes que són necessaris i adients per a difondre el coneixement de l’Obra Mercedària, la seva història i les seves finalitats.

Realitzem tot tipus d’activitats que prevenen i eviten les causes socials que generen delinqüència.

Fem tota classe d’activitats encaminades a la creacio, formació i exercici del voluntariat social especialitzat en reinserció i obra social penitenciària.

Desenvolupem tot tipus d’activitats encaminades a la formació cultural i social dels privats de llibertat.

Organitzem conferències, col·loquis i seminaris i editem i afavorim tota classe de publicacions periòdiques o no, dirigides a la difusió social de les finalitats de la Fundació Privada.

Acompanyem a les persones que surten en llibertat deifnitiva cap a la normalització de la vida en societat.

Potenciem i treballem per a la promoció dels pobles i cultures més oprimits, mitjançant la creació de programes de desenvolupament i cooperació  amb ells, amb la finalitat d’aconseguir el seu autodesenvolupament.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search