Totes les dades sobre la situació actual de les presons espanyoles

 In Noti HOME CAT

Cada any moren uns 150 presos a les presons espanyoles dels quals aproximadament el 15% s’ha tret la vida. La població penitenciària a Espanya ascendia a principis d’any a 51.121 reus, dels quals el 26% són estrangers. En presons estrangeres, havia al febrer 1.318 presos espanyols, però 299 estaven tramitant el seu trasllat a Espanya per acabar de complir la condemna al seu país, segons dades del Govern.

Cada any, aproximadament un 10% (5.515 reus l’any 2016) compleix sanció d’aïllament. El càstig s’imposa després d’un informe previ del metge, que vigila diàriament l’intern i informa al director de la presó sobre la necessitat de suspendre el règim d’aïllament si la salut física o mental del pres es deteriora. Si els antecedents psiquiàtrics ho desaconsellen, el reclús ni tan sols serà castigat d’aquesta manera, segons la resposta que dóna el Ministeri de l’Interior, de qui depenen les presons, en nom del Govern.

Suïcidis

Malgrat aquestes precaucions, quatre interns es van suïcidar el 2016 quan estaven sotmesos a règim d’aïllament. En total, l’any passat, 23 presos es van treure la vida. Gairebé la meitat d’ells (46%) estaven en tractament per malaltia mental. Els suïcidis representen el 14,75% de les morts a la presó a l’hospital de referència de la presó, que el 2016 es van elevar a 156 (0,30% de la població reclusa) .

 

A les presons espanyoles hi ha 13.400 reclusos estrangers. Els marroquins són, amb diferència, els més nombrosos (3.125), seguits pels romanesos (1.594), els colombians (1.471), els equatorians (585), els dominicans (529), els algerians (427) i els nigerians (364 ). Tots ells són originaris de països des d’on es van generar, ja fa uns 20 anys, fluxos de migració a Espanya. El primer contingent de reus originaris d’un país veí l’aporta Portugal (343).

Més dades

Són relativament pocs els presos estrangers a Espanya que sol·liciten complir la seva condemna al seu país d’origen, però sí que són nombrosos aquells espanyols que demanen acabar-la prop del que va ser el seu lloc de residència a Espanya. El 22,7% dels 1.318 interns espanyols ho havia sol·licitat, un percentatge alt si es té en compte que per poder demanar-lo cal complir diversos requisits, com portar almenys un any darrere dels barrots i, de vegades, la meitat de la condemna.

El gruix dels presos espanyols a l’estranger compleix condemna per drogues. Si s’exceptua Perú (243 interns espanyols), la majoria estan empresonats en països propers, començant per França (188), Portugal (115), Alemanya (97), Itàlia (96) i el Marroc (95).

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search