Presons prepara la tornada presencial a les aules de les presons

 In Noti HOME CAT

La Direcció General d’Execució Penal i Reinserció Social d’Institucions Penitenciàries ha remès aquest dimarts un escrit a totes les presons que depenen de l’Administració general de l’Estat per a la planificació de la reobertura de les aules pel curs 2020/2021 prioritzant el retorn presencial.

“La reobertura de les aules es produirà conforme al que disposen les autoritats educatives competents davant la situació per la pandèmia del coronavirus i en coordinació amb els equips docents”, informa Institucions Penitenciàries. Amb caràcter general cada centre designarà un treballador que vetllarà pel compliment de les mesures adoptades davant el virus.

En concret, consistiran en l’habilitació de nous espais per a disminuir la ràtio d’estudiants per aula i respectar els aforaments màxims que fixi cada comunitat autònoma, que comptaran amb tots els mitjans higiènics apropiats per a la desinfecció de mans.

A més, es procurarà que les activitats educatives es realitzin amb grups d’interns que convisquin en el mateix mòdul, mentre que la sortida i tornada al mateix mòdul des dels espais educatius es realitzarà de forma escalonada i evitant contacte amb interns d’altres mòduls.

Mascareta obligatòria

Tanmateix, serà obligatori l’ús de la màscara durant l’activitat educativa tant pels alumnes com pel personal docent i tot el material que es lliuri a cada intern serà d’ús exclusivament individual. Els espais educatius han de ser ventilats almenys dues vegades durant les classes i es procedirà a la seva neteja i desinfecció cada vegada que finalitzi l’activitat formativa.

Finalment no podran accedir-hi aquells alumnes que es troben en quarantena o que presentin símptomes compatibles amb el coronavirus i tampoc els casos positius i els que es trobin en investigació. Durant el curs passat els 71 centres penitenciaris de l’Administració central van comptar amb prop de 18.000 alumnes. Van estar matriculats en tots els nivells educatius, des de l’ensenyança escolar, present en la pràctica totalitat dels centres penitenciaris, fins a la universitària, que depèn de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i que s’imparteix a 30 presons, passant per formació Professional i idiomes.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search